Återbruk i den offentliga affären

Sammanfattning av projekt återbruk i den offentliga affären 2019-2020

Projektet har bedrivits på UhC i samarbete med Länsstyrelsen, UDD, med stöd från Energimyndigheten.

Trots att det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med cirkulära krav i upphandlingar, så har återbruk eller återvunnet material inte tidigare varit prioriterat i de offentliga upphandlingarna i Dalarna. I och med projektet Återbruk i den offentliga affären, som omfattat en halvtidstjänst på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen (UhC), för att utveckla krav i upphandlingsdokument för återbruk och återvinning, har detta nu förändrats. UhC gör cirka 200 samordnade upphandlingar per år för sju kommuner i södra Dalarna.


Genom nytänkande i upphandlingsprocessen har projektet skapat ett innovativt arbetssätt inom området återbruk, men även inom andra miljöområden, som lett till rutiner och erfarenheter som kan användas i framtida upphandlingar. Vi har använt begreppet återbruk i ett brett perspektiv och inkluderat flera aspekter som främjar resurshushållning och cirkularitet.


Ett nytt inriktningsmål har antagits politiskt som lyder ”Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi drivande inom resurshushållning” vilket bryts ner i specifika miljömål, bland annat med återbrukskrav i 20 procent av den årliga upphandlingsplanen, och att 80 procent av alla upphandlingar ska ha någon form av miljökrav. UhC har också, som en effekt av projektet, infört nya rutin- och styrdokument för att implementera och följa upp miljömålen. Man reviderar nu även upphandlingspolicyn som gäller i alla sju kommunerna och skärper skrivningarna om miljö. Vi hävdar att tidpunkten för alla dessa förändringar kan tillskrivas projektstödet, som aktualiserat hela miljöfrågan och uppmärksammat bristerna i de mål- och styrdokument som tidigare använts.


Projektets målsättning ”att i 20 procent av upphandlingarna ställa återbrukskrav” kommer förhoppningsvis att uppfyllas under 2020, men kan inte utvärderas förrän våren 2021. Vi är dock säkra på att målet kommer att uppfyllas under kommande år på grund det nya antagna målet om återbrukskrav i 20 procent av upphandlingarna.


Projektets kanske viktigaste resultat har varit en stor höjning av kunskap, engagemang och ambition om miljö- och klimatfrågor i allmänhet och återbruk i synnerhet, i hela UhC´s organisation inklusive de samverkande sju kommunerna.


Ett vinnande koncept i projektet har varit att en person med miljökompetens deltagit i det praktiska arbetet i upphandlingsprocessen och att den personen haft täta dialoger med de samverkande sju kommunernas hållbarhetsstrateger och miljösamordnare, som fått inblick i upphandlingsplanerna. Denna samverkan gjorde det möjligt att också ta vara på kommunernas egen kompetens samt att kommunerna själva kunde föreslå vilka upphandlingar som skulle prioriteras inom miljö- och återbruksområdet.


Projektet har gett stort avtryck i hela UhC´s verksamhet och i de samverkande kommunerna. Då projektet också genomfört återkommande informationsinsatser utanför UhC, så vill vi påstå att avtrycket är stort i hela Dalarna. Eftersom nya politiska mål är tagna som gäller återbruk och miljö inom UhC, så är vi övertygade om att det goda arbete som påbörjats kommer att fortsätta och utvecklas efter projektets slut.


Upphandlingscenter

Besöksadress: Carlavägen 24
Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
E-post: uhc@ludvika.se Telefon: 0240-860 00