Upphandlingspolicy

Kommunerna inom Upphandlingscenter har en gemensam upphandlingspolicy som ska följas. Den innehåller riktlinjer som utöver lagen om offentlig upphandling ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn omfattar också riktlinjer för direktupphandling.


Syftet med policyn är att:


  • ge vägledning till anställda inom kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.
  • beskriva för potentiella anbudsgivare vilka förhållningssätt kommunerna tillämpar som köpare.
  • säkerställa att varor, tjänster och byggentreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad.
  • långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.
  • säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. 


Offentlig upphandling definieras som de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet (till exempel köp, leasing, hyra eller hyrköp) i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.


Upphandlingspolicy Pdf, 132.8 kB.

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Pdf, 303.4 kB.


Riktlinjer för direktupphandling Word, 54 kB.

planta