Offentlig upphandling

Syftet med upphandling och de regler som finns är att de offentliga medlen ska användas på bästa sätt. Den aktuella marknaden ska konkurrensutsättas och leverantörerna ges möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling. Ordet upphandling betyder egentligen inköp och förekommer inom de flesta verksamheter.


Svensk offentlig upphandling styrs i första hand av:


 • Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145),
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146)
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029).  
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147)


Vilka regler som gäller påverkas bland annat av vem som köper in, avtalets värde och vad det handlar om för typ av inköp. Lagarna är till för att skapa god konkurrens, där leverantörer på lika villkor har möjlighet att konkurrera om att få erbjuda sina varor eller tjänster till den offentliga sektorn.


För mer information om upphandlingsreglerna och lagen om offentlig upphandling, se konkurrensverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Upphandlingsprocessen

Att genomföra en upphandling är en omfattande process som kan ta allt ifrån 3 månader upp till 1 år beroende på omfattningen av det som ska upphandlas.


Upphandlingsprocessen
 • Föreberedelser
  En grupp sakkunniga tillsätts, de gör en analys av marknad, behov, risker och kostnader. Behövs mer information eller branschkunskap för att färdigställa upphandlingsdokumenten så görs en marknadsundersökning. I vissa fall kontaktas tänkbara leverantörer direkt, via telefon eller e-post. I andra fall används funktionen RFI (Request For Information) via e-avrop, detta innebär att leverantörer får möjlighet att besvara angivna frågor, som rör upphandlingen, detta sker under en tidsbegränsad period. Upphandlingsdokument och kravspecifikation tas fram.
 • Annonsering.
  Beroende på upphandlingens värde annonseras upphandlingen nationellt eller inom EU.

 • Öppning
  Inkomna anbud öppnas elektroniskt via upphandlingssystemet. Vid anbudsöppning närvarar två personer och ett öppningsprotokoll skapas av systemet.

 • Kvalificering
  Här kontrolleras om inkomna anbud uppfyller de krav som ställts på varan eller tjänsten. Krav på företagets tekniska förmåga och kapacitet, ekonomi och skatter kontrolleras. Endast de anbud som uppfyller kraven går vidare till utvärdering. I det fall begränsad kontroll används kontrolleras enbart den eller de anbudsgivare som är rankade som potentiella vinnare.

 • Utvärdering
  Utvärdering sker enligt kriterierna i upphandlingsdokumenten.

 • Tilldelningsbeslut
  Besked om vinnande leverantör med motivering skickas elektroniskt till samtliga anbudsgivare.

 • Avtal
  Avtal kan tecknas tio dagar efter det att tilldelningsbesked har skickats ut, om ingen överprövning har gjorts till förvaltningsrätten.

 • Leverans/avrop
  Varan eller tjänsten levereras och kontrolleras mot specifikation eller så sker avrop löpande mot ramavtal.

 • Uppföljning
  Minst en gång per år, om inte annat överenskommes, träffas beställare och leverantör samt representant från Upphandlingscenter för att säkerställa att samarbetet fungerar. Dessutom har Upphandlingscenter samarbete med Skatteverket och kontrollerar regelbundet anbudsgivare och samarbetsparter, både för att förebygga ekonomisk brottslighet och för att minska risken för osund konkurrens.