Socialt ansvarsfull upphandling är viktigt för oss

På Upphandlingcenter arbetar vi aktivt med social hållbarhet i upphandlingar bland annat genom ökad möjlighet till sysselsättning, reserverade upphandlingar och arbetsrättsliga villkor.

Ökad möjlighet till sysselsättning och reserverade upphandlingar syftar till att främja olika prioriterade grupper av människor med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden såsom ungdomsarbetslösa, långtidsarbetslösa, utrikes födda, människor med funktionsvariationer eller liknande. Arbetsrättsliga villkor syftar till att säkerställa att en skälig nivå för lön, arbetstid och semester.


Ökad möjlighet till sysselsättning

I flertalet av våra upphandlingar finns krav som säger att leverantören förväntas samverka aktivt med en positiv attityd och undersöka möjligheten till samarbete med beställaren gällande främjande av sysselsättning.


UhC har som mål i nämndplanen att ställa dessa krav i minst 30 % av våra upphandlingar under 2021. Under 2020 har sysselsättningskrav ställts i 58 olika upphandlingar vilket är mer än 45 %. Sedan vi började ställa sysselsättningskrav runt 2017 har över 200 avtal slutits där dessa krav har ställts.


För att säkerställa att personer ska matchas utifrån villkoren har ett samarbete skapats mellan UhC, samverkande kommuners Arbetsmarknadsenheter (AME) och Arbetsförmedlingen (AF). Detta har resulterat i samarbeten med både lokala och nationella företag med mycket goda resultat. Över 32 personer har, genom dessa avtalsvillkor, fått ökad möjlighet till sysselsättning i form av yrkespraktik, arbetspraktik, språkpraktik, språkträning, sommarvikariat, breddad rekrytering och anställning.


Reserverad upphandling

UhC har även som målsättning att genomföra reserverade upphandlingar för sociala företag inom områden där det finns möjlighet till detta. Målsättningen är att minst 6 st reserverade upphandlingar ska genomföras för 2021. Därigenom köps tjänster av lokala, sociala företag vars främsta syfte är att anställa och sysselsätta människor med svårighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Hittills har UhC genomfört 8 reserverade upphandlingar, exempelvis inom tvätt (gardiner, personalkläder och bil), städ, catering (fruktkorgar och mötesfika), arbetsträning m.m.


Arbetsrättsliga villkor

Krav om arbetsrättsliga villkor ska ställas i de upphandlingar där det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor. Med arbetsrättsliga villkor avses lön, arbetstid och lön i nivå med ett centralt gällande kollektivavtal. Hittills har dessa villkor bland annat ställts i upphandling av bygg, drift- och underhåll, städ, säkerhetstjänster och flyttjänster.